ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

วันและเวลา การเข้าชม จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ถึง 5 มกราคม 2563

ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 17.00 น.