ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

วันและเวลา การเข้าชม จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ถึง 3 มกราคม 2564

ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 17.00 น.

การจำหน่ายบัตรออนไลน์ล่วงหน้า พร้อมแล้วที่ https://www.ticketmelon.com/jimthompsonfarm/farmtour2020

ราคาค่าเข้าชม 2020

ประเภทบัตร เด็ก* ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ*
บัตรล่วงหน้า วันธรรมดา 100 150 90
วันเสาร์-อาทิตย์ 140 180 90
บัตรหน้าฟาร์ม วันธรรมดา 130 180 90
วันเสาร์-อาทิตย์ 160 220 90

*บัตรเด็ก สำหรับเด็กที่มีส่วนสูงตั้งแต่ 100 – 140 ซม. ณ วันที่เข้าฟาร์ม
*บัตรผู้สูงอายุ สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิด พ.ศ.2503 และก่อน พ.ศ.2503)

ราคาค่าเข้าชม 2020

ประเภทบัตร เด็ก* ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ*
บัตรล่วงหน้า วันธรรมดา 100 150 90
วันเสาร์-อาทิตย์ 140 180 90
บัตรหน้าฟาร์ม วันธรรมดา 130 180 90
วันเสาร์-อาทิตย์ 160 220 90

*บัตรเด็ก สำหรับเด็กที่มีส่วนสูงตั้งแต่ 100 – 140 ซม. ณ วันที่เข้าฟาร์ม
*บัตรผู้สูงอายุ สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิด พ.ศ.2503 และก่อน พ.ศ.2503)