หมู่บ้านอีสาน

หมู่บ้านอีสาน

หมู่บ้านอีสาน

หมู่บ้านอีสาน

ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชาวอีสาน มิให้สูญหายไปกับกาลเวลา จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม จึงสร้าง “หมู่บ้านอีสาน” ขึ้นในปี พ.ศ. 2550 บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ โดยได้ รวบรวม และเสาะแสวงหาบ้านเก่า ช่างพื้นบ้านฝีมือดี และวัสดุ อุปกรณ์ดำรงชีวิตของชาวอีสานดั้งเดิมเพื่อจัดเก็บอย่างยั่งยืน และจัดแสดงให้เห็นคุณค่าของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น วัฒนธรรมและประเพณี รวมถึงวิถีชีวิตอันทรงคุณค่าของ ชาวอีสาน ซึ่งนับวันจะหาชมได้ยาก โดยภายในพื้นที่หมู่บ้านอีสานจะประกอบไปด้วยพื้นที่หลายส่วน อาทิ เช่น หมู่บ้านโคราชที่รวมเอาเรือนโคราชมาไว้หลายหลัง และหลังที่มีอายุมากที่สุดคือเรือนนางเผอะ ซึ่งมีอายุมากกว่า 160 ปี ที่ยังคงมีสภาพสมบูรณ์โดยในปี 2558 สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นให้กับเรือนหนังนี้ นอกจากนี้ยังได้รวบรวมเฮือนอีสานในรูปแบบต่างๆ เฮือนไท-ยวนสีคิ้ว ศาสนาคารต่างๆ รวมไปถึงอาคารชั่วคราวต่างๆ โรงเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ โรงสีข้าวไม้โบราณที่สามารถใช้งานได้จริง โดยนำข้าวอินทรีย์ที่ปลูกภายในฟาร์ม พร้อมกับครอบครับบุญหลาย(ควาย)ที่นับวันจะเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นครัวใหญ่ และยังมีอีกหลากหลายพื้นที่และกิจกรรมให้ได้ค้นหา เรียนรู้และสัมผัส