เจตนารมณ์

เจตนารมณ์

เจตนารมณ์

เจตนารมณ์

จิม ทอมป์สัน ฟาร์มมีเจตนารมณ์ที่จะอนุรักษ์และถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวไทยซึ่งอาศัยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่สายตาชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อสร้างสำนึกในคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมอีสานอันเก่าแก่และงดงาม

ความเป็นมา

ในปี พ.ศ. 2531 จิม ทอมป์สัน ฟาร์มได้ถือกำเนิดขึ้นบนพื้นที่กว่า 600 ไร่บนเชิงเขาพญาปราบ ตำบลตะขบ โดยเริ่มจากเป็นแหล่งผลิตไข่ไหมจำหน่ายให้สมาชิกเกษตรกรเพื่อรับซื้อรังสดในการผลิตเส้นไหม และเป็นพื้นที่ปลูกหม่อนอันเป็นอาหารหลักของหนอนไหม และเมื่อย่างเข้าปี พ.ศ. 2544 จิม ทอมป์สัน ฟาร์มจึงได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรปีละครั้งในเดือนธันวาคมให้บุคคลทั่วไปที่หลงใหลในธรรมชาติได้ชื่นชมบรรยากาศอันงดงามและเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตร พร้อมเรียนรู้วงจรชีวิตของหนอนไหม ชมแปลงพืชผักและดอกไม้สีสวยสดนานาชนิด รวมถึงเลือกซื้อไม้ดอกไม้ประดับและผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษซึ่งปลูกด้วยความเอาใจใส่จากเหล่าเกษตรกรของจิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

ปี พ.ศ. 2550 จิม ทอมป์สัน ฟาร์มได้ริเริ่มนำบ้านอีสาน อันเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานที่เป็นเอกลักษณ์มารวบรวมไว้บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ อาทิ เรือนโคราช เฮือนภูไท และเฮือนเครื่องผูก ซึ่ง “หมู่บ้านอีสาน” แห่งนี้ได้กลายเป็นอีกหนึ่งจุดต้อนรับนักท่องเที่ยวที่หลงใหลในสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของภาคอีสาน นอกจากนี้ยังมีการนำเอาวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การละเล่น อาหารการกิน และการประกอบอาชีพของชาวบ้านในอดีตให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวอีสานอันเรียบง่ายและพอเพียง ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2551 จิม ทอมป์สันยังได้สร้างและรวบรวม หมู่บ้านโคราช ศาสนาคาร กลุ่มเฮือนไท-ยวน โรงสีข้าวไม้โบราณอายุเกือบ 100 ปี และอีกหลายส่วนเพิ่มเข้ามาในบริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นการสะท้อนสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอันหลากหลายของภาคอีสานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ปี พ.ศ. 2552 จิม ทอมป์สัน ฟาร์มได้ผลักดันโครงการ อาร์ต ออน ฟาร์ม ณ ฟาร์มจิม ทอมป์สัน ขึ้น อันเป็นผลจากความร่วมมือระหว่างหอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สันและจิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ ในฐานะโครงการนำร่อง โดยได้เชื้อเชิญศิลปินมาทำผลงานศิลปะในบริบทที่เกี่ยวกับการเกษตรเชิงนิเวศน์ และงานสถาปัตยกรรมของ ภาคอีสาน และให้โอกาสพิเศษแก่ศิลปินในการทำงานที่คาบเกี่ยวระหว่างศิลปะ สภาพแวดล้อม การเลี้ยงไหม เกษตรกรรม และสถาปัตยกรรมภายในบริบทของ ภาคอีสาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงศิลปะ ชีวิต และธรรมชาติเข้าด้วยกัน ศิลปินได้รับการสนับสนุนให้ทำงานกับธรรมชาติ วัสดุในท้องถิ่นและวัสดุ รีไซเคิล ผลงานจะได้รับการนำมาจัดแสดงตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ฟาร์ม ในฐานะส่วนหนึ่งของเส้นทางเยี่ยมชม ฟาร์ม จิม ทอมป์สันซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ปี พ.ศ. 2555 จิม ทอมป์สัน ฟาร์มได้ปรับรูปแบบการจัดงานอีกครั้งด้วยการกำหนดให้มีแนวคิดในการจัดงานเกิดขึ้นเป็นปีแรก โดยนำเอาเรื่องราวของดนตรีพื้นบ้านของอีสานคือ หมอลำ มาเป็นแนวคิดในการจัดงานภายใต้ชื่องาน “สุดสะแนน แดนอีสาน” ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักท่องเทียวและทำให้ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม มีความแตกต่างจากฟาร์มทั่วไป จึงได้กำหนดให้มีแนวคิดในการจัดงานเปลี่ยนไปทุกๆ ปี โดยมีเรื่องราว 3 เรื่องราว ประกอบด้วย วัฒนธรรม เกษตรกรรมและผ้า หมุนเวียนสลับเปลี่ยนวนไปทุกๆปีเรื่อยมา จนในปีนี้ งานจิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2562 มีแนวคิดในการจัดงานภายใต้ชื่องานว่า “ต่ำหูก แต้มผ้า” เล่าอีสานผ่านงานทอ (Isan memory on textile)