ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

Visitor Information

ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

OPEN DATES AND TIMES

ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2561

ถึง 6 มกราคม 2562

ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 17.00 น.

ราคาค่าเข้าชม 2018


Admission Prices for 2018