ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

Visitor Information

ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

OPEN DATES AND TIMES

ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2562

ถึง 5 มกราคม 2563

ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 17.00 น.

ราคาค่าเข้าชม 2018


Admission Prices for 2018