ผลิตภัณฑ์

Farm Products

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ประสบการณ์ ความรู้และความเอาใจใส่ของเกษตรกรบวกกับ เทคโนโลยีด้านการเกษตรของจิม ทอมป์สัน ฟาร์มได้รังสรรค์ ให้ผักผลไม้มากมายหลากหลายชนิดงอกงามบนผืนดินกว่า 600 ไร่แห่งนี้ ทางจิม ทอมป์สันจึงคัดสรรผลผลิตคุณภาพดี ให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยียนได้เลือกซื้อเป็นของฝากจากฟาร์มซึ่ง มากด้วยคุณค่าและประโยชน์จากธรรมชาติ