หมู่บ้านอีสาน

หมู่บ้านอีสาน

หมู่บ้านอีสาน

หมู่บ้านอีสาน

ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชาวอีสานมิให้สูญหายไป กับกาลเวลา จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม จึงสร้าง “หมู่บ้านอีสาน” ขึ้นในปี พ.ศ. 2550 บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ โดยได้ รวบรวม และเสาะแสวงหาบ้านเก่า ช่างพื้นบ้านฝีมือดี และวัสดุ อุปกรณ์ดำรงชีวิตของชาวอีสานดั้งเดิมเพื่อจัดเก็บอย่างยั่งยืน และจัดแสดงให้เห็นคุณค่าของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น วัฒนธรรมและประเพณี รวมถึงวิถีชีวิตอันทรงคุณค่าของ ชาวอีสาน ซึ่งนับวันจะหาชมได้ยาก